shēngcí 1

1.

 

dì

prefix for ordinal numbers

2.

 

one

3.

(n.)

kè

lesson

4.

(n.)

miàn

face

5.

(adj.)

lán

blue

6.

妈 or 妈妈

(n.)

mā or māma

mother

7.

(adj.)

má

numb

8.

(n.)

horse

9.

(v.)

mà

to scold; to swear

10.

(v.)

yí

to move; to shift

11.

(n.)

chair

12.

(n.)

hen, chicken

13.

(n.)

machine

14.

(n.)

base

15.

(v.)

to attack

16.

(n, adj.)

dōng

East

17.

(n, adj.)

nán

South

18.

西

(n, adj.)

West

19.

(n, adj.)

bĕi

North

20.

东西

(n.)

dōngxi

thing; stuff

21.

(n.)

I; me

22.

(n.)

you

23.

(n.)

he; him

24.

(n.)

she; her

25.

(n.)

it

26.

(adj.)

hăo

good

27.

你好

 

nĭhăo

hello; a way of greeting someone

Recommend this article

moreChinese Culture