汉语普通话声韵母拼合表>第一页)
Possible combinations of initials and finals in standard Mandarin (page 1)

 
Note:

Every page contains all the initials (vertically), but only a part of the finals (horizontally). The three pages together give all the possible combinations.

Syllables written in italics are extremely rare. You are not likely to encounter them in the first five years of learning Chinese.

 

 

a

o

e

ê

-i

er

ai

ei

ao

ou

An

en

ang

eng

-ong

 

a

o

e

ê

 

er

ai

ei

ao

ou

An

en

ang

eng

 

b

ba

bo

 

 

 

 

bai

bei

bao

 

Ban

ben

bang

beng

 

p

pa

po

 

 

 

 

pai

pei

pao

pou

Pan

pen

pang

peng

 

m

ma

mo

me

 

 

 

mai

mei

mao

mou

Man

men

mang

meng

 

f

fa

fo

 

 

 

 

 

fei

 

fou

Fan

fen

fang

feng

 

d

da

 

de

 

 

 

dai

dei

dao

dou

Dan

den

dang

deng

dong

t

ta

 

te

 

 

 

tai

 

tao

tou

Tan

 

tang

teng

tong

n

na

 

ne

 

 

 

nai

nei

nao

nou

Nan

nen

nang

neng

nong

l

la

 

le

 

 

 

lai

lei

lao

lou

Lan

 

lang

leng

long

z

za

 

ze

 

zi

 

zai

zei

zao

zou

Zan

zen

zang

zeng

zong

c

ca

 

ce

 

ci

 

cai

 

cao

cou

Can

cen

cang

ceng

cong

s

sa

 

se

 

si

 

sai

sei

sao

sou

San

sen

sang

seng

song

zh

zha

 

zhe

 

zhi

 

zhai

zhei

zhao

zhou

Zhan

zhen

zhang

zheng

zhong

ch

cha

 

che

 

chi

 

chai

 

chao

chou

Chan

chen

chang

cheng

chong

sh

sha

 

she

 

shi

 

shai

shei

shao

shou

Shan

shen

shang

sheng

 

r

 

 

re

 

ri

 

 

 

rao

rou

Ran

ren

rang

reng

rong

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

ga

 

ge

 

 

 

gai

gei

gao

gou

Gan

gen

gang

geng

gong

k

ka

 

ke

 

 

 

kai

kei

kao

kou

Kan

ken

kang

keng

kong

h

ha

 

he

 

 

 

hai

hei

hao

hou

Han

hen

hang

heng

hong

y

ya

 

 

ye

 

 

 

 

yao

you

Yan

 

yang

 

yong

w

wa

wo

 

 

 

 

wai

wei

 

 

Wan

wen

wang

weng

 

汉语普通话声韵母拼合表>第二页)
Possible combinations of initials and finals in standard Mandarin (page 2)

 

-i

-ia

-iao

-ie

-iu

-ian

-in

-iang

-ing

-iong

b

bi

 

biao

bie

 

bian

Bin

 

bing

 

p

pi

 

piao

pie

 

pian

Pin

 

ping

 

m

mi

 

miao

mie

Miu

mian

Min

 

ming

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

di

 

diao

die

Diu

dian

 

 

ding

 

t

ti

 

tiao

tie

 

tian

 

 

ting

 

n

ni

 

niao

nie

Niu

nian

nin

niang

ning

 

l

li

lia

liao

lie

Liu

lian

lin

liang

ling

 

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

ji

jia

jiao

jie

Jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

q

qi

qia

qiao

qie

Qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

x

xi

xia

xiao

xie

Xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

yi

 

 

 

 

 

 

 

ying

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汉语普通话声韵母拼合表 (第三页)
Possible combinations of initials and finals in standard Mandarin (page 3)

 

-u

-ua

-uo

-uai

-ui

-uan

-un

-uang

-ü

-üe

-üan

-ün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

bu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

pu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

mu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

fu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

du

 

duo

 

dui

duan

dun

 

 

 

 

 

t

tu

 

tuo

 

tui

tuan

tun

 

 

 

 

 

n

nu

 

nuo

 

 

nuan

 

 

nü

nüe

 

 

l

lu

 

luo

 

 

luan

lun

 

lü

lüe

 

 

z

zu

 

zuo

 

zui

zuan

zun

 

 

 

 

 

c

cu

 

cuo

 

cui

cuan

cun

 

 

 

 

 

s

su

 

suo

 

sui

suan

sun

 

 

 

 

 

zh

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

 

 

 

 

ch

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

 

 

 

 

sh

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

 

 

 

 

r

ru

rua

ruo

 

rui

ruan

run

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

 

 

ju

jue

juan

jun

q

 

 

 

 

 

 

 

 

qu

que

quan

qun

x

 

 

 

 

 

 

 

 

xu

xue

xuan

xun

g

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

 

 

 

 

k

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

 

 

 

 

h

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

 

yu

yue

yuan

yun

w

wu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommend this article

moreChinese Culture